Handelsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE MED KURERTRANSPORT UDFØRT AF HP EXPRESS
  1. Definitioner

1.1 Begreber, som er skrevet med kapitaler i disse handelsbetingelser (vilkår og betingelser) og som ikke er defineret i øvrige bestemmelser, har følgende betydning

Vilkår og betingelser: Disse vilkår og betingelser for tjenesteydelsen kurertransport af forsendelser

Tjenesteudbyder: HP EXPRESS ApS (DK CVR: 42179078) har hjemsted på Damstien 1-2-3, 6000 Kolding

Levering: Enkeltstående udførelse af kurerkørsel inden- og udenlands af løsøregenstande mellem de af kunden angivne steder, som afsluttes med levering af genstanden til den af kunden oplyste modtager.

Kontrakt: Enkelt kontrakt om levering af en transporttjeneste, som indgås mellem tjenesteudbyderen og kunden; kontrakten defineres ud fra de parametre i den indsendte forsendelse

Kunde: Virksomhed eller privatperson, der køber en tjenesteydelse hos tjenesteudbyderen.

Afsender: Fysisk eller juridisk person, som indgiver en forsendelse til tjenesteudbyderens kurer med henblik på levering. Afsender skal være en kunde; hvis afsender er en anden person end kunden, antages det, at afsender handler på kundens vegne, og kunden er fuldt ud ansvarlig for afsenderes handlinger og undladelser og erstatter enhver skade, som afsender har forvoldt.

Modtager: Fysisk eller juridisk person, som forsendelsen skal leveres til i henhold til den af afsenders opgivne navn og adresse.

Forbruger: Fysisk person, som indgår en kontrakt, der ikke relateres til vedkommende forretnings- eller erhvervsaktivitet, udelukkende som en del af den private kontekst, der nærmere beskrevet i vilkår og betingelser.

Afsendelse: Kurerforsendelse eller forsendelse af genstande, som tjenesteudbyder er forpligtet til at transportere i henhold til en kontrakt, som indgås ved bestilling af en ordre.

Hjemmeside: Hjemmesiden findes på https://www.hpexpress.dk, hvor administratoren er tjenesteudbyderen

Bestil: En enkelt kurertransport, som kunde afgiver telefonisk eller via email og som bekræftes af tjenesteudbyderen.

Ydereligere tjenester: Tjenester i forbindelse kurertransport i Europa eller verden, hvor betingelserne fraviger de almindelige handelsbetingelser (vilkår og bestemmelser).

Kurer: Tjenesteudbyderens ansatte eller en person, som leverer tjenester til tjenesteudbyderen i henhold til en civilretlig kontrakt, eller en person, som er ansat i henhold til et af ovennævnte retsforhold af en enhed, som samarbejder med tjenesteudbyderen men hensyn til kurertjenester og som udfører afhenting og levering på vegne af tjenesteudbyderen.

Pakkeseddel: Dokument, som indeholder information om afsender, modtager samt indhold.

Protokol: Dokument, som udarbejdes af en kurer og modtager med beskrivelse af eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med kurertjenesten, og som ikke fremgår af pakkesedlen.

Forsikring: En tillægstjeneste, som består i, at kunden gennem tjenesteudbyderen indgår en forsikringsaftale vedrørende den enkelte forsendelse med en tredjepart (forsikringsselskab) op til det beløb, kunden har angivet.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: Oplysninger om tjenesteudbyderens behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af tjeneudbyders hjemmeside samt fortrolige oplysninger som tilkommer tjenesteudbyder i forbindelse med den indgåede aftale med kunden.

2. Generelle bestemmelser

2.1 Disse vilkår og betingelser (handelsbetingelser) fastsætter vilkår, omfang og betingelser for tjeneudbyderens levering af kurertjenester, indgåelse og opløsning af kontrakter om levering af kurertjenester og klageproceduren.

2.2 Tjenesteudbyderen er forpligtet til at garantere fuld støtte til de tjenester, som leverers af tjenesteudbyderen og til at udføre aktiviteter i forbindelse med tjenesterne, der er nødvendige for, at de kan udføres korrekt.

2.3 Brugen af tjenester fra tjenesteudbyder og indgåelse af kontrakter er frivillig og skal betales af kunden. Indgåelse af en kontrakt indebærer accept af bestemmelserne i disse handelsbetingelser (vilkår og betingelser), hvilket altid bekræftes af kunden for indgåelsen af en kontrakt. Den enkelte kunde er forpligtet til at overholde bestemmelserne i vilkårende og betingelserne fra starten af sine bestræbelser på at anvende tjenesterne.

2.4 Som følge af den konstante udvikling af tjenesterne og udefra kommende faktorer forbeholder tjeneudbyderen sig ret for at ændre kataloget over de tilbudte tjenester eller inføre tilføjelser, hvilket kan medføre en ændring af de her beskrevne vilkår og betingelser (handelsbetingelser), samt den gældende version af vilkår og betingelser (handelsbetingelser). Den gældende version af vilkår og betingelser om kurertjenester er i hvert enkelt tilfælde den version, kunden accepterer ved indgåelse af kontrakten omkring kurerkørsel.

2.5 Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for kundens handlinger eller undladelser, navnlig for manglende eller ukorrekt opfyldelse af forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt og konsekvenserne af overtrædelse af bestemmelserne i vilkår og betingelser (handelsbetingelser) samt for tredjemands fratagelse af brugerens rettigheder, hvis omstændigheder giver anledning til en sådan fratagelse, udenlukkende kan tilskrives kunden. Tjenesteudbyderen er udelukkende forpligtet til at udføre tjenester og kurertransport på behørig vis, og i denne henseende er tjenesteudbyderen udelukkende bundet af indholdet i den indgåede kontrakt.

3. Bestillinger

3.1 Det er muligt at bestille kurerkørsel ved at tjeneudbyderen modtager følgende oplysninger

3.1.1 afsenderens for- og efternavn eller firmanavn, afsenders email-adresse eller telefonnummer samt den adresse, hvor kurerføreren skal afhente forsendelsen.

3.1.2 Modtagerens for- og efternavn eller firmanavn, modtageren telefonnummer og den adresse, som kurerforsendelsen skal leveres. Der kan også aftales specifikke krav til leveringsstedet, eksempelvis et skib.

3.1.3 Dato for afhentning og klokkeslæt for afhentning.

3.1.4 Dato og klokkeslæt for levering af forsendelsen til modtageren

3.1.5 Typen af forsendelsen

3.1.6 Eventuelle valg af yderligere tjenester.

3.2 En kunde kan i en ordre inkludere mange forsendelser af forskellig type til en eller flere modtagere. En kunde kan vælge separate tillægstjenester i forbindelse med hver enkelt forsendelse.

3.3 Leveringstidspunktet for kurerforsendelsen må ikke være identisk med tidspunktet for afsendelsen af forsendelsen. En kunde kan give en instruks om levering indenfor et tidsrum, som er gyldigt på tidspunktet for afgivelse af ordren, eller om at aflevere forsendelsen til modtageren hurtigt muligt, hvilket kan falde indenfor afsendelsestidspunktet. Dette kan dog, hvis der osptår uventede situationer, herunder vejrmæssige, uheld og lignende ikke altid garanteres. 

3.4 Når alle nødvendige informationer er modtaget, opsummer tjenesteudbyderen ordren og aftaler en fast pris. 

3.5 Prisberegneren på hjemmesiden er beregnet til kørsel i Europa, og inkluderer ikke ekstra omkostninger, herunder broafgifter, vejskat og lignende. 

3.7 Når kunden har accepteret tilbuddet fra tjenesteudbyderen indgås kontrakten, hvad enten den er mundtlig eller skriftlig.

3.8 Tilbagetrækning af en bestilling/ordre er mulig efter følgende betingelser:
…indenfor 15 minutter fra ordreafgivelsen, forudsat, at kurer ikke allerede er ved afhentningsadressen, er kunden ikke forpligtet til at betale nogen form for ydelse.
… efter 15 minutters fra ordreafgivelsen er kunden forpligtet til at dække 30% af ordreprisen, selvom forsendelsen ikke er afhentet.

3.9 Kunden skal betale tjenesteudbyderen renter på 14% om året for hver dag, hvor betalingen er forsinket. Betalingsdagen er den dag, hvor vederlaget krediteres tjenesteyderens bankkonto.

4. Tjenester

4.1 Tjenesteudbyderen udfører afhentning og levering af kurerforsendelser og vareforsendelser.

5. Levering

5.1 Grundlaget for levering af en kurerforsendelse er en pakkeseddel. Kuréren og kunden er forpligtet til at kontrollere, at pakkesedlen er nøjagtig og i overenstemmelse med den faktiske tilstand, især med den forsendelse, som udleveres til kuréren. I tilfælde uoverensstemmelse skal kuréren og afsenderen anføre korrekte og passende angivelser på pakkesedlen, som skal bekræftes af kurérens og kundens initialer.

5.2 Efter kontrol af pakkesedlen er kunden forpligtet til at underskrive pakkesedlen. Kundens underskrift er en bekræftelse af, at kunden anerkender alle de forhold, som er angivet på pakkesedlen og kan derfor ikke gøre indsigelser imod den indhold. Hvis der i særlige bestemmelser er fastsat en forpligtelse til at vedlægge pakkesedlen yderligere dokumenter, er kunden forpligtet til at vedlægge disse.

5.4 Kunden modtager mindst ét eksemplar af pakkesedlen. Det andet eksemplar, som er underskrevet af kunden, udgør et vigtigt leveringsdokument, der danner grundlag for opfyldelsen af kontrakten.

5.5 En pakkeseddel kan også være elektronisk i form af en email, hvori kontrakten bekræftes af tjenesteudbyderen og kunden.

5.6 Tjeneudbyderen har pnat i forsendelser for at sikre krav i henhold til kontrakten og for legitime ekstraomkostninger ved levering af en kurertjeneste, der skyldes forhold, som kan tilskrives kunden eller modtageren. Panten bortfalder ved levering af forsendelsen til modtageren.

5.7 Tjenesteudbyderen har ret til ikke at acceptere en forsendelse til levering og til straks at returnere forsendelsen til kunden, hvis forsendelsen ikke opfylder de krav, som tjenesteudbyderen har fastsat for indgåelse af en kontrakt, herunder hvis det er en pakke, som tjeneudbyderen i henhold til bestemmelserne i disse vilkår og betingelser (handelsbetingelser) ikke må acceptere til levering, eller hvis den er utrilstrækkeligt sikret, eller hvis en størrelse over den maksimale forsendelsesstørrelse; 2 stk. EUR paller (120x80cm) med en lastehøjde på 120 cm.

5.9 Såfremt, at tjenesteudbyderen (kuréren) accepterer en forsendelse for kunden med henblik på levering, skaber dette ikke en formodning om, at forsendelsen er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne (handelsbetingelserne), eller bekræfter, at tjenesteudbyderen har fået kendskab til dens indhold. I en situation, hvor der er begrundet mistanke om, at forsendelsen ikke opfylder kravene i disse vilkår og betingelser (handelsbetingelser) og i tilfælde

af mistanke om, at forsendelsen kan forårsage skade på tjeneudbyderens ejendom, eller at den er et strafbart objekt, eller at den indhold udgør en trussel mod mennesker eller miljøet, kan tjeneudbyderen, med forbehold for de gældende bestemmelser, kontrollere forsendelses indhold på ethvert tidspunkt i forbindelse med kurertransporten, også før forsendelsen accepteres, og derefter træffe en beslutning om at nægte at acceptere forsendelsen og dermed ophævelse af kontrakten. Det skal dog nævnes, at fortrolige dokumenter aldrig vil blive åbnet uanset karakter

5.10 I de tilfælde, der er angivet i bestemmelser, er kunden ansvarlig for enhver skade, som påføres tjenesteudbyderen på normale vilkår. 

5.11 Inden levering eller under levering af en forsendelse, som er afhentet af kuréren, og modtager enten nægter modtagelse af kurerforsendelsen eller ændrer leveringsadresse, er kunden ansvarlig for at dække eventuelle ekstra omkostninger.

6. Modtagelse af kurerforsendelser

6.1 Tjenesteudbyderen skal levere forsendelser inden for den aftalte tidsramme, som fremgår af ordren/kontrakten. 

6.2 Levering af kurerforsendelsen kan udelukkende ske på den på fragtsedlen oplyste adresse og personligt til modtageren. I tilfælde af modtagerens fravær, kan kurerforsendelsen også leveres personligt til en af modtagerens juridisk udpegede personer.

6.3 Modtagelsen af forsendelsen sker ved, at modtageren eller den af modtager udpegede juridiske personer bekræfter modtagelsen af kurerforsendelsen.

6.4 Såfremt modtageren konstaterer skader på forsendelsen, skal dette medeleles kunden samt tjenesteudbyder.

6.5 I de tilfælde, at modtageren ikke er til stede på den adresse, som er angivet på pakkesedlen og på det angivne tidspunkt, vil kuréren eller en anden repræsentant fra tjenesteudbyderen forsøge at kontakte modtageren pr. telefon, med henblik på at aftale et nyt tidspunkt for leveringen. Dette medfører ekstra omkostninger for tjenesteudbyderen i form af arbejdstid, hvilke betyder, at kunden skal betale for ventetiden, se Menu-punktet priser. Ved flere forsøg på levering af kuréren, vil tjeneudbyderen underrette kunden om dette, og lave en aftale om det videre forløb, herunder en eventuel returnering.

7. Åbning af kurerforsendelse

7.1 Kuréren er berettiget til at åbne forsendelsen, hvis:

7.1.1 Der er begrundet mistanke om, at den indholder indhold, som ikke må transporteres

7.1.2 Den er blevet beskadiget

7.1.3 Der er begrundet mistanke om, at skaden er opstået eller kan opstå indtil leveringen, eller

7.1.4 Det er absolut nødvendigt at opfylde de forpligtelser, som tjenesteudbyderen pålægges i henhold til de anførte bestemmelser

7.2 Tjeneudbyderen vil altid informere kunden om åbning af en forsendelse.

7.3 Indholdet af forsendelsen må kun læses i det omgang, at det er nødvendigt for at sikre en sikker læsning. Tjeneudbyderen tillægger tavshedspligt højt.

7.4 Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at sælge forsendelsens indhold eller dele af den, hvis:  Forsendelsen hverken kan leveres og ikke ønskes retur.

8. Yderligere tjenester

Tjenesteudbyderen stiller følgende tillægstjenester til rådighed for kunden:
– Alle aftaler overholder (kontrakt)
– Alle kurerforsendelser håndteres med største omhu
– Råd og vejledning ift. pakkesedler og toldpapirer

9. Ansvar

9.1 Tjenesteudbyderen er fuldt ud ansvarlig overfor kunden for handlinger og undladelser begået af egne såvel som eksternt hyrede kurérer.

9.2 Tjenesteudbyderen er ansvarlig for manglende eller uretmæssig udførelse af en tjeneste jf. indgået aftale/kontrak, medmindre den manglende eller uretmæssige udførelse er forårsaget: (i) Force Majeure; (II) af årsager kunden er ansvarlig for; (III) af en overtrædelse af modtageren jf. gældende vilkår og betingelser (handelsbetingelser)

9.3 Tjeneudbyderen skal altid kunne fremlægge beviser for, når tjeneudbyderen påråber sig en af ovenstående årsager til ansvarsfritagelse.

9.4 En kurertjeneste anses som uretmæssigt udført i tilfælde af: (i) forsinkelse jf. aftale/kontrakt; (ii) ødelæggelse eller forringelse af forsendelsens indhold.

9.5 Krav om uretmæssig udførelse af en tjeneste udførelse af en tjenesteydelse i forbindelse med en kurerforsendelse bortfalder ved modtagelse af kurerforsendelsen uden forbehold, medmindre modtager efter modtagelsen af forsendelsen har fundet forringelser eller skader på kurerforsendelsen, som ikke kunne anskues udefra, og modtageren senest 7 dage efter modtagelsen af kurerforsendelsen anmelder et krav i henhold hertil tjenesteudbyderen og beviser, at forringelserne eller skaderne på forsendelsen er opstået mellem afhentningen af kurerforsendelsen og leveringen til modtageren.

9.6 Krav på forringelse eller beskadeliggørelse af en kurerforsendelse bortfalder som følge af, at vareforsendelsen accepteres uden forbehold, medmindre: (i) tjenesteudbyder eller kurérer blev oplyst om forholdet; (ii) forringelsen eller skaden er sket som følge af tjenesteyderens forsætlige forsømmelse eller grov uagtsomhed; (iii) en skade, der ikke kunne ses udefra, blev opdaget af modtageren efter modtagelsen af varesendelsen og modtager ikke straks underretter kunden, som straks skal underrette tjenesteudbyderen. Bevisbyrden her foreligger hos modtageren samt kunden, og kan eksempelvis være fotomateriale, videoovervågning mv..

10. Skadeerstatning

10.1 I tilfælde af manglende eller uretmæssig udførelse af en kureropgave/tjeneste i forbindelse med en forsendelse skal der betales erstatning til kunden, hvis (i) kunden lider tab grundet forringelse eller ødelæggelse af den sendte genstand, med et beløb, der ikke overstiger værdien af forsendelsen; (ii) for forsinket levering i henhold til det aftale leveringstidspunkt – med et beløb, som ikke er større end to gange ordreprisen.

11. Klager

11.1 I tilfælde af manglende eller uretmæssig udførelse af kurertjenesten, har kunden ret til at indgive en klage til tjenesteudbyderen

11.2 Kunden kan indgive klagen skriftligt på email kontakt@hpexpress.dk

11.3 Klager skal indgives senest 12 måneder efter datoen for afhentningen af forsendelsen.

11.4 Klager skal omfatte: (i) fornavn og efternavn samt eventuelt firmanavn på kunden; (ii) klagens genstand; (iii) dato og sted for afhentning af kurerforsendelsen; (iv) pakkeseddel; (v) begrundelse for klagen; (vi) erstatningsstørrelse, såfremt der anmodes om erstatning; (vii) kundens underskrift; (viii) dato for klagen; (ix) liste over vedlagte dokumenter.

11.5 Tjenesteudbyderen skal straks behandle klagen indenfor en frist på 30 dage fra datoen, hvor klagen er modtaget.

11.6 Fristen er overhold, hvis tjenesteudbyderen inden fristens udløb sender et svar på klagen.

11.7 Tjenesteudbyderens manglende svar på klagen indenfor fristen medfører, at kundens klage accepteres.

11.8 Såfremt klagen helt eller delvist afvises, kan klageren indgive en klage indenfor 14 dage fra datoen for forkyndelsen af svaret på klagen fra tjenesteudbyderen.

11.9 Hvis der indgives en klage over afgørelsen i en klagesag efter udløbet af den fastsatte frist, skal klagen ikke behandles, og tjenesteudbyderen skal straks underrette kunden herom.

11.10 Tjenesteudbyderen skal behandle klagen så tidligt som muligt og underette kunden om resultatet af klagen indenfor 30 dage efter tjeneudbyderen er forkyndt klagen.

11.11 Tjenesteudbyderen skal oplyse kunden om, at kunden har ret til at gøre krav gældende i forbindelse med en kurertjeneste ved en retssag, når klageproceduren er udtømt uden enighed.

11.12 Tjeneudbyderen skal oplyse kunden om, såfremt klageproceduren er udtømt, at kunden kan benytte sig af en udenretslig procedure til bilæggelse af tvister elektronisk via ODR-platformen, der muliggør at gøre krav gældende i forbindelse med en tjenesteydelse. ODR-platformen er tilgængelig på: https://www.ec.europa.eu/consumers/ord.

11.13 Retslige tvister imellem en dansk kunde og tjenesteudbyderen skal frembringes for byretten i Aarhus.

12. Personlige oplysninger

12.1 Tjenesteudbyderen er den dataansvarlige for personoplysninger om brugere, kunder, afsendere og modtagere. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at overlade eller dele sådanne personoplysninger med eller til en kurer med henblik på at udføre kurertjenesten.

12.2 Personoplysninger, hvor den dataansvarlige er tjenesteudbyderen, behandles af tjenesteudbyderen med henblik på at udføre de tjenester, som fremgår af aftalen/kontrakten, behandle krav, lette adgangen til og brugen af tjenesterne i fremtiden samt markedsføringsformål.

12.3 Det er altid frivilligt, om man ønsker at afgive data, men det er en forudsætning for indgåelse af en aftale/kontraktm at tjenesteudbyderen modtager disse for at kunne levere kurertjenester.

12.4 Tjeneste udbyderen erklærer, at de af kunden afgivne personoplysninger behandles i overenstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

12.5 De specifikke betingelser for behandlingen af personoplysninger samt omfanget af de rettigheder, der tilkommer tjenesteudbyderen, kurérer, kunden og modtagere, og proceduren for udøvelse af disse rettigheder er specificeret i privatlivspolitikken.

13. Endelige bestemmelser

13.1 Tjeneudbyderen forbeholder sig retten til at indfør ændringer i disse vilkår og betingelser (handelsbetingelser). En ændring af vilkårene og betingelserne (handelsbetingelserne) finder anvendelse med forbehold af offentliggørelsen på hjemmesiden med en overgangsperiode på 14 dage. Nye betingelser gælder dog ikke allerede indgåede aftaler/kontrakter).

13.3 Disse vilkår og betingelser er trådt i kraft 01.08.2022.